Privacyverklaring

De NGK Wageningen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hier graag duidelijk en transparant over informeren.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. De privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten die worden uitgevoerd vanuit onze rol als kerk.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan externe partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als NGK Wageningen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u via de website contact opneemt of u aanmeldt voor een activiteit, zal gevraagd worden naar uw naam, emailadres en mogelijk uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om uw contactverzoek te beantwoorden of contact met u op te nemen over een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door NGK Wageningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie
 • Website
 • Nieuwsbrief
 • Kringindeling

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van de NGK Wageningen, op basis van activiteiten om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en elkaar opdragen aan God.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de NGK Wageningen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Roepnaam, Voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • (mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Burgerlijke staat en datum ingang daarvan;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Pasfoto;
 • Doop met vermelding van de datum, kerk en naam van de gemeente;
 • Belijdenis van het geloof, met vermelding van datum, kerk en naam van de gemeente;
 • Kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum, kerk en naam van de gemeente;
 • Naam van de partner;
 • Datum van inschrijving danwel van overschrijving vanuit andere gemeente met vermelding van de naam van de oude gemeente;
 • Datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente;
 • Datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk.

Uw persoonsgegevens worden door NGK Wageningen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen.

Foto’s op onze website

Foto’s van een activiteit die heeft plaats gevonden in of rondom de NGK Wageningen vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kun je altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Audio- en beeldmateriaal van de kerkdienst

Kerkdiensten van de NGK Wageningen worden opgenomen, en uitgezonden via het YouTube kanaal van de NGK Wageningen. Personen die meewerken aan de dienst komen hierbij in beeld. Aanwezigen die geen taak in de dienst hebben kunnen hierbij ook in beeld komen. Er wordt verondersteld dat kerkleden dit weten. Om aanwezigen hiervan op de hoogte te stellen wordt bij het welkomstwoord aan het begin van de dienst duidelijk vermeld dat de dienst op afstand meegekeken of later teruggekeken kan worden.

Na afloop van de dienst wordt de volledige opname binnen 24 uur van YouTube verwijderd, en blijft alleen de preek beschikbaar. Voor het beschikbaar blijven van de preek wordt toestemming gevraagd van de voorganger.

Beeldmateriaal van buiten de dienst wat in de dienst getoond wordt, zoals foto’s en video’s van kerkleden, wordt per keer afgestemd. Als materiaal specifiek voor een dienst is aangeleverd, wordt toestemming verondersteld en niet afzonderlijk besproken.

Mededelingen en voorbedes in de kerkdienst

Bij mededelingen over of gebed voor personen tijdens de dienst, wordt standaard alleen de voornaam genoemd. In overleg met de betrokken personen kan afgesproken worden om meer of minder te noemen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens NGK Wageningen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze kerkleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Google Analytics en cookies

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.
We maken ook gebruik van cookies zodat leden op de website ingelogd blijven en ze bij een volgende bezoek aan de website niet opnieuw hoeven in te loggen. Hiermee wordt de gebruiksvriendelijkheid van de website voor onze leden vergroot.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Ook voor inschrijvingen of uitschrijvingen kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Kerkenraad Nederlands Gereformeerde Kerk Wageningen
scribangkwageningen@hetnet.nl

Datum bijgewerkt: 16 februari 2021