ANBI gegevens

Onze gemeente is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarmee zijn we verplicht financiële gegevens te publiceren op onze website. Sinds 1 januari 2021 is daar de verplichting bijgekomen om hiervoor een standaardformulier te gebruiken: Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen. Hieronder vind u dezelfde gegevens:

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen
Telefoonnummer: 0317-422687
RSIN: 824169220
KvK-nummer: 77628365
Website adres: https://onshuis.ngkwageningen.nl/
E-mail: scribangkwageningen@hetnet.nl
Adres: Harnjesweg 84
Postcode: 6706 AV
Plaats: Wageningen
Postadres: Opal 7
Postcode: 6708 LW
Plaats: Wageningen

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen (NGK-Wageningen) is een christelijke streekgemeente met veel jonge leden. De gemeente heeft een evangelisch – gereformeerd karakter. De basis voor de gemeente is dat we geloven dat Jezus Christus de zoon van God is en zijn leven heeft gegeven om voor ons de relatie met God te herstellen.

De NGK-Wageningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2.2BW) is het ‘Akkoord van Kerkelijk Samenleven’ (kerkorde).

De NGK-Wageningen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek Boek en bezit rechtspersoonlijkheid. De NGK-Wageningen heeft de ANBI-status en is te vinden onder RSIN 824169220.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/aks/.

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk te Wageningen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de NGK-Wageningen ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad tien leden (exclusief de scriba) die, met uitzondering van de predikant, voor een periode van vier jaar worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De Commissie van Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en goederen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat o.a. tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. De NGK-Wageningen bezit geen gebouwen of grond.

C. Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken vormen een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam ‘Nederlands Gereformeerde Kerken’ aan. Per 1 mei 2023 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt herenigd tot het nieuwe kerkverband “Nederlandse Gereformeerde Kerken”. Op korte termijn zijn van deze hereniging geen ingrijpende gevolgen te verwachten voor ons plaatselijk functioneren.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving. Naast psalmen en klassieke gezangen hebben o.a. ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland is te vinden via deze link: https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/beleidsplan/. De NGK-Wageningen heeft relatief veel jeugd. Een belangrijk beleidspunt van de Kerkenraad is het vergroten van de betrokkenheid van de jeugd bij het geloof en bij de gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant vindt plaats volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken, gepubliceerd door Steunpunt Kerkenwerk: https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen/.

De NGK-Wageningen heeft geen medewerkers in loondienst. De leden van de Kerkenraad, commissies en werkgroepen, en kringleiders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen (na declaratie bij de penningmeester) worden vergoed.

F. Verslag activiteiten.

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de Diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de Commissie van Beheer, het Pastoraal Team, werkgroep Kindernevendiensten, etc.

De belangrijkste commissies, werkgroepen en hun activiteiten staan op onze website: https://onshuis.ngkwageningen.nl/.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en anderen verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en diverse andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In het overzicht onder H is e.e.a. cijfermatig in beeld gebracht. Lasten nemen jaarlijks toe o.a. door indexeringen, maar in 2022 en in 2023 met name ook door intensivering van het jeugdwerk in de gemeente.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande tabel met baten en lasten geeft in de kolom ‘Begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in 2023. De kolommen ‘Werkelijk’ geven de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over de afgelopen twee jaren. De baten en lasten zijn voor de Kerk en de Diaconie van de NGK-Wageningen apart weergegeven.

Baten en lasten 2021 en 2022, begroting 2023, in euro’s

 

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Baten Kerk

2021

2022

2023

Opbrengst uit bezittingen

Bijdragen door gemeenteleden

146.595

151.153

152.000

Overige baten

1.195

1.804

2.200

Totaal baten Kerk (a)

€ 147.791

€ 152.957

€ 154.200

 

 

 

 

Lasten Kerk

 

 

 

Bestedingen pastoraat, kerkdiensten, catechese en overig gemeentewerk

97.789

106.130

116.104

Bijdragen aan andere organen binnen de landelijke Kerk

11.181

12.167

12.406

Lasten kerkelijke gebouwen (huur en GWE)

27.971

26.702

28.162

Lasten overige eigendommen en inventarissen

2.268

1.680

1.633

Salarissen (koster, organisten e.d.)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

1.145

1.726

2.860

Totaal lasten Kerk (b)

€ 140.353

€ 148.405

€ 161.165

 

 

 

 

Resultaat Kerk (a-b)

€ 7.438

€ 4.552

– € 6.965

 

 

 

 

Baten Diaconie

 

 

 

Opbrengst uit bezittingen

Bijdragen door gemeenteleden en derden

20.106

19.226

16.000

Subsidies en overige bijdragen

Totaal baten Diaconie (c)

€ 20.106

€ 19.226

€ 16.000

 

 

 

 

Lasten Diaconie

 

 

 

Bestedingen hulpverlening plaatselijk

13.485

15.734

17.000

Bestedingen hulpverlening regio/landelijk

Bestedingen hulpverlening wereldwijd

719

1.700

1.500

Bijdragen aan andere organen binnen de Kerk

Salarissen

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

181

250

300

Totaal lasten Diaconie (d)

€ 14.385

€ 17.684

€18.800 

 

 

 

 

Resultaat Diaconie (c-d)

€ 5.721 

€ 1.542 

 – € 2.200 

Toelichting

De NGK-Wageningen zorgt zelf voor de benodigde middelen voor haar activiteiten. Hiervoor wordt aan de kerkleden elk jaar een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Dit zijn de inkomsten uit de zogenaamde Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB). Doordat het aantal leden de laatste jaren groeit nemen ook de inkomsten toe. De NGK-Wageningen ontvangt geen subsidie. De “Overige baten” betreffen opbrengsten van collecten voor de Kerk en enige rente.

Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het plaatselijk kerkelijk werk (salaris predikant, pastoraat, kerkdiensten, catechese, jeugdwerk en overig gemeentewerk) en aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Verder betaalt de NGK-Wageningen huur (inclusief gas, water, elektra en schoonmaakkosten) voor het gebouw “Ons Huis” dat wordt gebruikt voor het houden van kerkdiensten en andere samenkomsten.

Zowel in 2021 als in 2022 was er een bescheiden positief financieel resultaat voor de Kerk. Dat wordt toegevoegd aan de reserve die o.a. dient om eventuele tekorten over 2023 en de jaren daarna op te vangen, om bepaalde activiteiten uit te breiden (b.v. jeugdwerk) en om noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen.

Eén zondag per maand wordt in de kerkdiensten van de NGK-Wageningen gecollecteerd voor Kerk en Diaconie. Deze collecteopbrengsten zijn in bovenstaande overzichten opgenomen onder respectievelijk “Overige baten” en “Bijdragen door gemeenteleden en derden”. De overige zondagen wordt gecollecteerd voor een “goed doel” (met een ANBI-status). Deze opbrengsten bedragen jaarlijks zo’n 20.000 tot 25.000 euro en worden 1 op 1 afgedragen aan de betreffende goede doelen. Deze collecteopbrengsten zijn daarom niet in bovenstaande overzichten opgenomen.

Naast inkomsten uit de collecten tijdens de kerkdiensten, heeft de Diaconie inkomsten uit giften van hoofdzakelijk de eigen gemeenteleden. De Diaconie ondersteunt daarmee o.a. financieel kwetsbare gemeenteleden die met onverwachte tijdelijke financiële uitgaven te maken hebben. Ook kent de NGK-Wageningen enkele zogenoemde ‘verre velders’. Dat zijn gemeenteleden die in het buitenland werken aan ontwikkelingsprojecten. Deze projecten kunnen ook een beroep doen op de Diaconie van de NGK-Wageningen.