Elkaar helpen financieel en praktisch

De belangrijkste opdracht in de Bijbel is het omzien naar en helpen van de ander. Als Christenen zetten wij ons in tegen armoede, onrecht en ongelijkheid.

“Maar de Heer heeft jullie al verteld wat Hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God. ” Bijbeltekst: Micha 6  vers 8  (Bijbel in gewone taal)

Hulp als het tegenzit

Wij helpen mensen die het moeilijk hebben. Dat kan zijn als zij met schulden te maken hebben of hun baan zijn kwijtgeraakt. Of door ziekte of andere omstandigheden niet veel meer kunnen of hebben.

Dat geldt voor gemeenteleden, maar ook voor andere mensen, in de directe omgeving en ook elders in de wereld waar nood, onrecht of armoede is.

Namens de gemeente zijn er gemeenteleden met als taak om hiermee bezig te zijn: de Diakonie (diakonos betekent helper). Zij gaan langs bij de mensen die in de problemen zijn geraakt. Ze leven mee, denken mee en kijken wat voor hulp nodig is. Samen wordt dan een plan gemaakt om in deze situatie zo goed mogelijk hulp te organiseren. Ook kennen zij de organisaties die professionele hulp kunnen bieden.

De Diakonie is ook betrokken bij onze ‘verrevelders’. Dat zijn gemeenteleden die in het buitenland (zoals Afrika, Zuid-Amerika) wonen en daar werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de inwoners daar. Wij ondersteunen hun projecten vaak financieel en leven en bidden mee met de verrevelders en de lokale bevolking.

Projecten en goede doelen

Hieronder ziet u een overzicht met goede doelen die we vanuit de gemeente ondersteunen.

Alpha Nederland
Alpha zet zich in om de kerk te dienen en toe te rusten in haar missie om het evangelie van Jezus Christus te delen en volgelingen van Hem te maken. Alpha biedt cursussen om samen met anderen in gesprek te gaan over het leven en het christelijk geloof. Elk jaar komen duizenden mensen op Alpha in aanraking met het evangelie van Jezus Christus. Het bestaat uit een serie van ongeveer tien bijeenkomsten en een Alpha-weekend.
Ook vanuit onze gemeente wordt er regelmatig een Alpha cursus aangeboden. Deze collecte is bestemd voor Alpha-Nederland.

CAMA Zending
CAMA Zending zendt zendingswerkers uit onder de minst bereikte volken. Hun doel is om lokale gemeenten te stichten of ondersteunen. Zowel gemeentewerkers als beroepsprofessionals worden uitgezonden. Johan Velema is actief bebtrokken bij CAMA.

Compassion
Compassion-Nederland helpt kinderen in armoede, ze proberen de cirkel van armoede te doorbreken. Hulpfondsen nemen de obstakels weg die de gezondheid van de kinderen en de kans zich te ontwikkelen belemmeren. Dit zijn o.a. de volgende fondsen: medisch, noodhulp, extra onderwijs, basisvoorzieningen, malariapreventie, bijbels en een kerstfonds. In onze gemeente zijn Nynke de Jong en Corrie Folkers betrokken bij dit doel.

De Bram
Stichting De Bram biedt in Renkum gastenplekken aan vanuit de bedding van een woongemeenschap, bestaande uit drie kerngezinnen. “We geloven in de kracht van samenleven. Dit vermenigvuldigt de vreugde en verkleint het leed. Samen dragen, samen delen, samen vieren.
In het delen van ons leven zijn we verbindend naar onze omgeving. Zo biedt onze woongemeenschap een plek van ontmoeting en verbinding tussen onszelf, onze gasten en onze buurt. We bieden plek aan gasten die in een kwetsbare periode in hun leven zitten. De komende periode focussen we op vluchtelingen.” De 3 kerngezinnen zijn actief betrokken bij onze gemeente

Diaconie; Algemeen
De opbrengst voor deze deurcollecte wordt gebruikt om mensen in onze gemeente financieel te ondersteunen.

Diaconie; Inloophuis Markt 17
Om de maand wordt de deurcollecte bestemd voor het inloophuis in het centrum van Wageningen. Een gezamenlijk initiatief van een aantal kerken in Wageningen om mensen een luisterend oor te bieden, een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. 3x per week wordt er een warme maaltijd geserveerd. Het inloophuis wordt gerund door vrijwilligers, ondersteund door een coordinator.

Dorcas
Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt al dertig jaar de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging via hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika.

Global Rize
Globalrize is een organisatie die internet gebruikt om het evangelie te delen. Dagelijks inspireren ze mensen in allerlei talen met prikkelende vragen, bijbelteksten, aansprekende video’s en foto’s. Globalrize heeft inmiddels al vele tienduizenden bijbelcursisten verwelkomd. Binnen een paar klikken kunnen geinteresseerden contact krijgen met een lokale christen die meer over God wil vertellen. GlobalRize begeleidt mensen ook van scherm naar lokale kerk. Inmiddels zijn al meer dan 5 miljard mensen online bereikbaar. Ook in gesloten landen weten ze mensen te bereiken met het Evangelie.

IFES – Studentenwerk Wageningen, werk Emmanuel Kaptein
IFES zet zich in voor een drietal Christelijke studentenverenigingen in Wageningen. Studentenwerker Emmanuel Kaptein biedt pastorale zorg en onderneemt missionaire activiteiten. Deze collecte is bedoeld om het werk van Emmanuel te ondersteunen.

Internationale Gideonvereniging
De Gideonvereniging is een Internationale vereniging van christenen, die werkt in ongeveer 200 landen in de wereld. Het doel van de Gideons is om de Here Jezus Christus bekend te maken en mensen voor Hem te winnen. Dit doen zij door het plaatsen van Bijbels in hotels en vakantieverblijven en het geven van zakbijbels (NT + Psalmen) aan studenten en scholieren, militairen, verplegenden en gevangenen. Alle giften voor de Gideonvereniging worden voor 100 % voor bijbels gebruikt. Overige kosten worden door de leden zelf gedragen. Een belangrijke tekst voor het werk is Jesaja 55:11…”het woord uit Mijn mond keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied”. Clara en Reijer Jochemsen zijn bij het werk van afdeling Wageningen van de Gideons betrokken. Ze bieden o.a. zakbijbels aan bij de introductiemarkt van de WUR aan de vele (buitenlandse) studenten

ISOFA – Schuldhulpmaatje
SchuldHulpMaatje Wageningen zet zich in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder oordeel te helpen. Elk jaar krijgen ongeveer 25 inwoners hulp bij hun financiële problemen. SchuldHulpMaatje Wageningen heeft 15 goed getrainde maatjes die sinds de start in 2015 al 111 mensen hebben geholpen. Maatjes zijn er om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te maken. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wát de oorzaak van de schulden ook is. En de hulp kost niets. De kerken in Wageningen zijn betrokken geweest bij de oprichting van SchuldHulpMaatje in Wageningen en ondersteunen dit werk nog steeds. Vanuit de NGK-Wageningen is Jan Dekker schuldhulpmaatje.

Jeugdwerk Steunpunt (voorheen Stichting Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk)
Het Jeugdwerk Steunpunt (voorheen st Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk) verzorgt de uitgave van brochures, organiseert kadercursussen en geeft voorlichting en advies over de inrichting van het jeugdwerk in de Ned. Geref. kerken. De Stichting krijgt per NGK lid een hoofdelijke omslag, maar kan zonder aanvullende giften weinig doen.

Kerk
Op de eerste zondag van de maand wordt altijd gecollecteerd voor de kerk. Van dit geld worden de structurele kosten van onze gemeente betaald, zoals huur kerkzaal, salaris voorganger, enz. Deze collecte is met name bedoeld voor hen die onze gemeente niet op een andere wijze (bijv. via een Vaste Vrijwillige Bijdrage) ondersteunen.

Kerk – Alpha Wageningen
Onze gemeente is regelmatig betrokken bij de organisatie van een Alpha cursus in Wageningen. Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Deze collecte is bedoeld om bij te dragen in de organisatiekosten van de Alpha cursus.

Kledingbank Wageningen
De Kledingbank verstrekt gratis kleding aan inwoners van Wageningen en omstreken die door omstandigheden niet in staat zijn om zelf voldoende kleding te kunnen kopen. Om gebruik te mogen maken van de Kledingbank moeten klanten een geldige pas van de voedselbank kunnen tonen of een verwijsbrief (van maatschappelijk werk of diaconie) kunnen overleggen.

KomEet
Elke week organiseert de werkgroep Bindmiddel een KomEet-avond in Ons Huis. Voor 1,50 euro staat er  een lekkere maaltijd klaar voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of gezelligheid. De maaltijden zijn een manier om als kerk naar buiten te treden en iets van de gevende liefde van God te laten zien. Bindmiddel bestaat uit leden van de Wagenburcht, Salem, Vineyard, onze gemeente en de RK Geloofsgemeenschap Wageningen. Ook participeren de studentenverenigingen  VGSW, Navigators en Ichthus in het verzorgen van de maaltijden. Sinds 2022 is Solidez aangesloten als partner bij Komeet.

l’Abri
L’Abri (Frans voor ‘schuilplaats’) is een plek waar christenen en niet-christenen naar antwoorden kunnen zoeken op hun persoonlijke vragen over geloof en leven. In ‘Huize Kortenhoeve’ in Eck en Wiel kan men een week(end) tot maand(en) verblijven voor studie of gesprek. In het centrum van l’Abri in Utrecht zijn wekelijks lezingen, discussies en/of films.

Leprazending
Leprazending is een internationale christelijke organisatie die samenwerkt met diverse organisaties om lepra te bestrijden. Leprazending strijdt tegen lepra op een professionele manier, waarbij veel aandacht is voor de individuele patiënt.Vanuit onze gemeente is Erni van Wingerden betrokken bij het werk van Leprazending.

MAF
De MAF gelooft dat alle mensen bereikt moeten worden met God’s liefde. Hun 4 pijlers zijn: Ontwikkelingshulp; noodhulp bij rampen; zending en evangelisatie; medische hulp. MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. Joel Mak uit onze gemeente is bezig om zijn vliegbrevet te halen, om hiermee bij de MAF te kunnen werken.

Navigators
De droom van Navigators is om elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen en hen uitdagen om Hem samen na te volgen, zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij. Zij helpen studenten om dagelijks met Jezus te leven en net als Hij discipelen te maken die discipelen maken. Herm Edelman uit onze gemeente is werkzaam als stafmedewerker bij Navigators Wageningen.

Noodfonds Wageningen
De Wageningse kerken hebben het initiatief genomen om Noodfonds Wageningen op te richten. Noodfonds Wageningen richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen, daar valt ook energie-armoede onder. Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om geholpen te worden door de diaconie van hun eigen kerkgemeenschap. Noodfonds Wageningen wil er juist zijn voor mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap zijn. Harm Smit is betrokken als bestuurslid en Peter Roubos zit in de werkgroep van Noodfonds Wageningen.

Oecumenische Doel
Oecumenische dienst.

Open Doors
Open Doors heeft als doel om vervolgde en bedreigde christenen te helpen met gebed en verspreiding van bijbels en bijbelstudiematerialen. Open Doors ondersteunt Christenen die vervolgd worden en bemoedigt hen. Open Doors is actief in China, Midden-Oosten, Afrika en Centraal Azie. Help mee om onze medebroeders en zuster te ondersteunen die leiden onder vervolging.

A Rocha
A Rocha is een christelijke organisatie, die op allerlei manieren werkt aan natuurbehoud, een duurzame levensstijl en verdieping in het denken over zorg voor de schepping. A Rocha is zowel lokaal als wereldwijd betrokken Ze werkt in twintig landen op vrijwel alle continenten. Vanuit Nederland wordt geregeld kennis en expertise geleverd voor deze internationale natuurbeschermingsprojecten.

Red een kind
Wij sponsoren een gezin in Rwanda. Wij is de NGK Wageningen maar in het bijzonder de oudste leeftijdsgroep van de Kindernevendienst. Met deze groep onderhouden wij een relatie met een familie in Rwanda via deze organisatie, momenteel met de familie Bayengande. Met onze steun hebben zij hun kinderen scholing kunnen bieden en zijn zij een moestuin begonnen om zo van een gebalanceerde maaltijd te kunnen genieten. Wij als KND ervaren zo concreet hoe het is om een naaste kunnen helpen. We voelen ons verbonden en willen dit collectedoel graag opdragen aan de gemeente.

Stichting Art, Bible, Child (ABC)
Stichting Art Bible Child (ABC) zet zich in voor vertaling, uitgave en verspreiding van bijbelboekjes uit de serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ van Kees de Kort. Die zijn al in meer dan 90 talen wereldwijd verschenen (gebundeld in de ‘Kijkbijbel’). ABC biedt deze boekjes aan aan organisaties die zich bezighouden met evangelisatie onder kinderen en minder geletterden. De boekjes kunnen een cadeau zijn voor kinderen die vaak geen cadeau krijgen. De stichting is in 1986 opgericht door zr. De Stigter-Janse (overleden in 2017). Onze gemeenteleden René van Oosten, Auke Vos, Hilde de Stigter, en Marijke Dekker zetten het werk voort.

Stichting Badeloch Fonds
Veel jongeren in ontwikkelingslanden krijgen nauwelijks enige opleiding, omdat hun familie dat niet kan betalen. Al sinds 1987 sponsort het Badeloch Fonds jaarlijks zo’n 25-35 talentvolle maar kansarme jongeren (bij voorkeur meisjes) in landen als Bangladesh, Tsjaad
en de Dominicaanse Republiek die na de basisschool door willen leren. Contactpersonen ter plaatse geven begeleiding en zorgen dat het geld alleen aan onderwijs besteed wordt. Het Badeloch Fonds is volledig afhankelijk van giften en vrijwilligers. Onze gemeenteleden
Rianne Veldman, Heleen en Johan Velema en Egbert Kanis zetten zich in voor dit Fonds.
https://www.badelochfonds.nl

Stichting Bootvluchteling
Stichting Bootvluchteling geeft medische en  psychosociale zorg aan mensen op de vlucht. Ze zijn onder andere actief in een kamp op Lesbos en in Athene.
Deze stichting zet zich in voor een probleem dat ons niet overkomt zoals natuurrampen of armoede, maar voor een probleem- mensonterende omstandigheden voor mensen op de vlucht aan de randen van Europa – dat we zelf gecreëerd hebben in ons welvarende Europa. Gerrit van Vliet uit onze gemeente werkt voor deze organisatie.

Stichting Evangelie en Moslims
Jezus leren kennen en volgen; Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. We helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. We ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen als Redder en Heer en getuige van Hem te zijn.

Stichting Fountain of Hope (FOH)
Stichting ‘Fountain of Hope’ (FOH) richt zich op de allerarmsten in Cambodja, een land dat flink heeft geleden onder het bewind van de Rode Khmer. Velen in Cambodja hebben daardoor geen onderwijs genoten en hebben weinig mogelijkheden een leven op te bouwen. FOH wil deze mensen helpen zich duurzaam te ontwikkelen, zodat ze een hoopvolle toekomst mogen hebben. Dit doet FOH door middel van toerusting, training, coaching, scholing en geestelijke vorming, praktisch vormgegeven in verschillende projecten die tot stand gebracht worden in samenwerking met overheidsorganisaties en de lokale kerk, onder verantwoording van de in Cambodja zelf gevestigde organisatie Fountain of Hope Cambodia. Zo wordt de lokale bevolking onder andere geleerd om verantwoord met geld om te gaan, wordt ze getraind in duurzame landbouw en leren tieners verantwoordelijkheid te nemen voor de kinderen uit de community in het ‘Buddy-project’. De verschillende projecten zijn allemaal gericht op duurzaamheid en een gezonde balans tussen eigen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Door deze werkwijze ontstaat er duurzame verandering in de gemeenschap en zijn de door ons ondersteunde doelgroepen na verloop van tijd in staat om zelf een menswaardig bestaan op te bouwen.

Stichting Gave
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie en maakt kerken en c hristenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan.

Stichting INTARA
Vanuit Nederland wordt een lokale stichting die onderwijs in het noorden van Burkina Faso wil bevorderen ondersteund. In de eerste jaren was het echt het starten van schooltjes waarbij vanuit Nederland bijgedragen werd in de kosten. De onderwijzer wordt betaald vanuit de overheid en de ouders dragen bij via oudercommissies en hulp bij de bouw van de schooltjes. Helaas is deze vorm ondersteuning de laatste jaren niet meer mogelijk. Door toegenomen geweld zijn de bewoners gevlucht van het onveilige platteland naar grotere plaatsen. Nu richt de ondersteuning zich op onderwijs aan vluchtelingenkinderen en kinderen die nog niet naar school zijn geweest. Ook wordt er ondersteund door geld te geven voor maaltijden want er is sprake van voedselschaarste. Gemeentelid Gerrit van Vliet is betrokken bij deze stichting.
https://sites.google.com/site/stichtingintara

Stichting Present
Stichting Present Wageningen wil een brug slaan tussen groepen mensen die bereid zijn hun talenten in te zetten voor een ander en mensen die bij deze hulp gebaat zijn. Dit kan d.m.v. klus- schoonmaak- verhuis- of sociale projecten. Op de brug die Present slaat vinden prachtige ontmoetingen plaats. We hopen zo te bouwen aan een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien.

Stichting Woord en Daad
Stichting Woord en Daad is een christelijke ontwikkelingsorganisatie die als missie heeft het bestrijden van armoede wereldwijd, door samenwerking met en versterking van lokale ontwikkelingsorganisaties. De koffie na de dienst is eerlijke koffie die door Woord en Daad wordt geleverd.

Vluchteling Onder Dak
Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief. De stichting is in 1999 opgericht door kerkelijke- en maatschappelijke organisaties en particulieren uit Wageningen en omgeving, uit het reeds langer bestaande platform Vluchteling Onder Dak. Het platform is ontstaan op initiatief van een aantal particulieren en kreeg al snel ondersteuning van kerkelijke- en maatschappelijke organisaties uit Wageningen en omgeving. Stichting Vluchteling Onder Dak biedt praktische, emotionele en juridische hulp aan afgewezen asielzoekers. Voor zover mogelijk en noodzakelijk verstrekken ze onderdak en leefgeld.

VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vanuit onze gemeente is Marije Struijk bij het Utrechtse ex-ama team van VluchtelingenWerk betrokken. De collecte is bestemd voor hulp aan alleenstaande jongvolwassen asielzoekers die nog geen verblijfsstatus in Nederland hebben en door het ex-ama team geholpen worden bij hun juridische procedure. De opbrengst wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verstrekken van leefgeld, vertalen van noodzakelijke documenten of medische hulp.

Voedselbank Wageningen
De Voedselbank Neder-Veluwe e.o. wil enerzijds een bijdrage leveren aan de verlichting van (verborgen) armoede en anderzijds wil zij verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede producten in te zamelen en wekelijks voedselpakketten uit te delen aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven. Bij ons werk maken wij geen onderscheid naar geloof, huidskleur, nationaliteit of leeftijd.

Wilde Ganzen
Wilde Ganzen bestrijdt armoede op een unieke manier. Ze steunen jaarlijks ongeveer 300 ontwikkelingsprojecten die zijn opgezet door mensen ter plekke samen met bevlogen Nederlanders. Met geld, advies en netwerken helpt Wilde Ganzen deze aanpakkers om hun wereld beter te maken. Dat klinkt heel groot, maar begint heel klein. Want echte verandering begint van onderop. Daarom is hun motto: klein project, groot verschil. Daarnaast werkt Wilde Ganzen aan een blijvend effect. Ze trainen kleine ontwikkelingsorganisaties in arme landen om op eigen benen te staan. Door een eigen achterban te creëren, door zelf ter plekke fondsen te werven en door succesvol te lobbyen bij de eigen overheid wordt hun werk echt duurzaam en zijn deze organisaties minder afhankelijk van buitenlandse hulp. Kees de Jong is werkzaam voor Wilde Ganzen.

Woonwerkplaats de Kleine Wereld
Stichting Woonwerkplaats De Kleine Wereld heeft samen met statushouders zes appartementen gerealiseerd in een oud schoolgebouwtje in de Nude. Vijf van deze appartementen zijn verhuurd aan statushouders en in één van de appartementen woont een wegwijsbewoner die als goede buur voor de statushouders beschikbaar is. De Kleine Wereld wil statushouders met een fijne woning en bijbehorende grote gezamenlijke tuin een veilige plek bieden die voor hen een springplank kan zijn naar sociale integratie in de Nederlandse samenleving. Diverse van onze gemeenteleden zijn actief in dit project. Meer info op www.stichtingdekleinewereld.nl. De opbrengst van de collecte wordt o.a. gebruikt voor beheer en onderhoud van de gezamenlijke tuin, voor verduurzaming en voor kleine projecten gericht op ontmoetingen in de buurt. Je kunt ook rechtstreeks doneren op IBAN NL 58 TRIO 0379 2421 25 tnv Stichting De Kleine Wereld. Wil je als vrijwilliger bijdragen aan De Kleine Wereld? Meld je bij Gerhard Zielhuis of Wim van Lemmen.

Wycliffe
De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God. Je moedertaal, of de ’taal van je hart’, is de taal waarin je jezelf het beste kunt uitdrukken en die je het beste begrijpt als je dit hoort of leest. Wycliffe heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Zó wordt de Bijbel toegankelijk voor iedereen.
De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe Bijbelvertalers zijn gericht op: taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling (zowel mondeling als schriftelijk) en het gebruiken van de Bijbel.
Rianne Veldman is werkzaam bij Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.

Youth for Christ
Youth for Christ is een missionaire beweging van jongeren en jongerenwerkers en met diverse activiteiten en jongerencentra in heel Nederland vertegenwoordigd. Met zestien jongerencentra bereiken ze dagelijks duizenden jongeren. Daarnaast ondersteunen ze ruim 60 vrijwilligersinitiatieven (LifeSpots) door het hele land.

ZOA
ZOA-Vluchtelingenzorg is een christelijke organisatie die hulpverleend aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Deze hulp strekt zich uit van acute noodhulp zoals voedselverstrekking, medische zorg en het uitdelen van tenten en dekens tot en met rehabilitatie- en re-integratieprojecten.