Elkaar helpen financieel en praktisch

De belangrijkste opdracht in de Bijbel is het omzien naar en helpen van de ander. Als Christenen zetten wij ons in tegen armoede, onrecht en ongelijkheid.

“Maar de Heer heeft jullie al verteld wat Hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God. ” Bijbeltekst: Micha 6  vers 8  (Bijbel in gewone taal)

Hulp als het tegenzit

Wij helpen mensen die het moeilijk hebben. Dat kan zijn als zij met schulden te maken hebben of hun baan zijn kwijtgeraakt. Of door ziekte of andere omstandigheden niet veel meer kunnen of hebben.

Dat geldt voor gemeenteleden, maar ook voor andere mensen, in de directe omgeving en ook elders in de wereld waar nood, onrecht of armoede is.

Namens de gemeente zijn er gemeenteleden met als taak om hiermee bezig te zijn: de Diakonie (diakonos betekent helper). Zij gaan langs bij de mensen die in de problemen zijn geraakt. Ze leven mee, denken mee en kijken wat voor hulp nodig is. Samen wordt dan een plan gemaakt om in deze situatie zo goed mogelijk hulp te organiseren. Ook kennen zij de organisaties die professionele hulp kunnen bieden.

De Diakonie is ook betrokken bij onze ‘verrevelders’. Dat zijn gemeenteleden die in het buitenland (zoals Afrika, Zuid-Amerika) wonen en daar werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de inwoners daar. Wij ondersteunen hun projecten vaak financieel en leven en bidden mee met de verrevelders en de lokale bevolking.

Projecten en goede doelen

Hieronder ziet u een overzicht met goede doelen die we vanuit de gemeente ondersteunen.

Alpha Nederland
Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 265.000. Ook vanuit onze gemeente wordt een Alpha cursus gegeven. Deze collecte is bestemd voor Alpha-Nederland.

CAMA Zending
CAMA Zending heeft de missie om zendingswerkers uit te zenden onder de minst bereikte volken. Het doel van zendingswerk is om lokale gemeenten te stichten of ondersteunen. Zowel gemeentewerkers als beroepsprofessionals worden uitgezonden. Johan Velema is actief voor CAMA in Senegal

Compassion
Compassion-Nederland helpt kinderen in armoede, ze proberen de cirkel van armoede te doorbreken. Hulpfondsen nemen de obstakels weg die de gezondheid van de kinderen en de kans zich te ontwikkelen belemmeren. Dit zijn o.a. de volgende fondsen: medisch, noodhulp, extra onderwijs, basisvoorzieningen, malariapreventie, bijbels en een kerstfonds. In onze gemeente zijn Nynke de Jong en Corrie Folkers betrokken bij dit doel.

Diaconie; Algemeen
De opbrengst voor deze deurcollecte wordt gebruikt om mensen in onze gemeente financieel te ondersteunen.

Diaconie; Inloophuis Markt 17
Om de maand wordt de deurcollecte bestemd voor het inloophuis Wageningen. Een gezamenlijk initiatief van een aantal kerken in Wageningen om mensen een luisterend oor te bieden, een plek te bieden waar men welkom is.

Dorcas
Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt al dertig jaar de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging via hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika.

East Kids Club
De East Kids club Zomerdagen worden georganiseerd door verschillende kerken in Wageningen: NGK, GKV, Salem, Vinyard en de Baptisten. De East Kids Club is bedoeld voor tieners en kids. Tijdens de zomerdagen staan relatie, ontmoeting, aandacht en ‘dienstbaar zijn’ centraal. Het doel van de zomerdagen is om de kloof tussen kerken en wijk Oost kleiner te maken.

Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Het werk van de organisatie wordt gekenmerkt door de kernwaarden: de kernwaarden: barmhartige gerechtigheid en respect. Een organisatie die gelooft in herstel en die gevangenen en hun familieleden wil begeleiden naar een hoopvolle toekomst. Ons gemeentelid Willeke Baijense is als vrijwilliger betrokken bij deze organisatie.

IFES – Wageningen, werk Sjoerd van de Wielen
IFES zet zich in voor een drietal Christelijke studentenverenigingen in Wageningen. Studentenwerker Sjoerd van der Wielen biedt pastorale zorg en onderneemt missionaire activiteiten. Deze collecte is bedoeld om het werk van Sjoerd te ondersteunen.

IFES-Veritas forum, werk Rianne Veldman
“Een Veritas-forum is een bijeenkomst die plaatsvindt op een universiteit of hogeschool, waar alle studenten en docenten welkom zijn. Tijdens een Veritas-forum komen o.l.v. christelijke en seculiere sprekers de grote levensvragen aan bod. Het Landelijk Veritas-team houdt zich bezig met het opstarten en aansturen van plaatselijke commissies, het trainen van commissieleden en het samenwerken met andere organisaties en projecten. Voor dit team is Rianne Veldman werkzaam.

Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Wageningen
De Wageningse kerken hebben het initiatief genomen om Noodfonds Wageningen op te richten. Noodfonds Wageningen richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen. Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om geholpen te worden door de diaconie van hun eigen kerkgemeenschap. Noodfonds ageningen wil er juist zijn voor mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap zijn. Harm Smit is betrokken als bestuurslid en Peter Roubos zit in de werkgroep van Noodfonds Wageningen.

Internationale Gideonvereniging
De Gideonvereniging is een Internationale vereniging van christenen, die werkt in ongeveer 200 landen in de wereld. Het doel van de Gideons is om de Here Jezus Christus bekend te maken en mensen voor Hem te winnen. Dit doen zij door het plaatsen van Bijbels in hotels en vakantieverblijven en het geven van zakbijbels (NT + Psalmen) aan studenten en scholieren, militairen, verplegenden en gevangenen. Alle giften voor de Gideonvereniging worden voor 100 % voor bijbels gebruikt. Overige kosten worden door de leden zelf gedragen. Een belangrijke tekst voor het werk is Jesaja 55:11…”het woord uit Mijn mond keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied”. Clara en Reijer Jochemsen zijn bij het werk van afdeling Wageningen van de Gideons betrokken. Ze bieden o.a. zakbijbels aan bij de introductiemarkt van de WUR aan de vele (buitenlandse) studenten.

ISOFA – Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatje ondersteunt mensen die het overzicht en de greep op hun inkomsten en uitgaven kwijt zijn of dreigen te verliezen. ISOFA-Wageningen is netwerkpartner van de landelijke stichting Schuldhulpmaatje. Om de administratie weer op orde te brengen zet ISOFA gecertificeerde vrijwilligers in als Persoonlijke Budget Begeleiders die een tijd met de hulpvrager oplopen. Deze PBB-ers kunnen ook ondersteunen tijdens een proces van schuldsanering. De kerken in Wageningen ondersteunen dit project. Vanuit de NGK-Wageningen is Gerrit van Vliet bestuurslid en zijn Harry Folkers en Jan Dekker schuldhulpmaatje binnen ISOFA.

Jeugdwerk Steunpunt (voorheen Stichting Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk)
Het Jeugdwerk Steunpunt verzorgt de uitgave van brochures, organiseert kadercursussen en geeft voorlichting en advies over de inrichting van het jeugdwerk in de Ned. Geref. kerken. De Stichting krijgt per NGK lid een hoofdelijke omslag, maar kan zonder aanvullende giften weinig doen.

Jongerenorganisatie Changemakers Wageningen
Netwerk Changemakers Wageningen is een lokaal  jongerennetwerk dat hulp en netwerk bied aan kwetsbare en eenzame bewoners van Wageningen. Zij geloven dat de inzet van jongeren van waarde en betekenis zijn voor het samenleven en de verbinding van tussen mensen in onze stad. Als christelijke organisatie wil Changemakers Wageningen jongeren inspireren en een platform bieden om zich op een gemakkelijke manier te kunnen inzetten voor wie het nodig heeft. Dit doen ze op drie manieren:

  • Het organiseren van sociale projecten. Bijvoorbeeld Rummiklub, spelletjesochtend voor de ouderen van verzorgingshuis Pieter Pauw. Of het Soup project, waarbij jongeren en asielzoekers samen een maaltijd voorbereiding . Vervolgens gaan ze in groepjes uiteen om de maaltijd te nuttigen bij ouderen thuis.
  • Het uitvoeren van praktische klussen bij mensen zonder middelen of netwerk.  Denk hierbij aan eenvoudige klussen zoals het doen van boodschappen, een wandje sauzen of een tuin onkruidvrij maken. Vrijwilligers mogen aangeven waar ze voor ingezet kunnen worden.
  • Maatjes contacten. In samenwerking met instanties zoals de thuiszorg, Zideris, verschillende verzorgingshuizen, Vluchtelingen onder dak, de vrijwilligerscentrale… wordt gezocht naar een passende koppeling tussen een jongere en iemand die graag contact wil.
  • In de afgelopen jaren hebben in samenwerking met de 10er groepen Come Together en You Choose verschillende klussen uitgevoerd (taartenbak actie voor de Nudehof en het opknappen van een tuin).

Voor meer gedetailleerde info kijk op www.changemakerswageningen.nl

Kerk
Op de eerste zondag van de maand wordt altijd gecollecteerd voor de kerk. Van dit geld worden de structurele kosten van onze gemeente betaald, zoals huur kerkzaal, salaris voorganger, enz. Deze collecte is met name bedoeld voor hen die onzgemeente niet op een andere wijze (bijv. via een Vaste Vrijwillige Bijdrage) ondersteunen.   Om de maand wordt de deurcollecte bestemd voor het inloophuis Wageningen. Een gezamenlijk initiatief van een aantal kerken in Wageningen om mensen een luisterend oor te bieden, een plek te bieden waar men welkom is.

Kerk – Alphawerk
Onze gemeente is betrokken bij de organisatie van een Alpha cursus in Wageningen. Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Deze collecte is bedoeld om bij te dragen in de organisatiekosten van de Alpha cursus.

Kledingbank Wageningen
De Kledingbank verstrekt gratis kleding aan inwoners van Wageningen en omstreken die door omstandigheden niet in staat zijn om zelf voldoende kleding te kunnen kopen. Om gebruik te mogen maken van de Kledingbank moeten klanten een geldige pas van de voedselbank kunnen tonen of een verwijsbrief (van maatschappelijk werk of diaconie) kunnen overleggen.

KomEet
In de oneven weken van de maand organiseert De werkgroep Bindmiddel een KomEet-avond in Ons Huis. Voor 1 euro staat er voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of gezelligheid een lekkere maaltijd klaar. De maaltijden zijn een manier om als kerk naar buiten te treden en iets van de gevende liefde van God te laten zien. Bindmiddel bestaat uit leden van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) en onze gemeente. Om de kosten wat te dekken wordt deze collecte gehouden.

l’Abri
L’Abri (Frans voor ‘schuilplaats’) is een plek waar christenen en niet-christenen naar antwoorden kunnen zoeken op hun persoonlijke vragen over geloof en leven. In ‘Huize Kortenhoeve’ in Eck en Wiel kan men een week(end) tot maand(en) verblijven voor studie of gesprek. In het centrum van l’Abri in Utrecht zijn wekelijks lezingen, discussies en/of films.

Leprazending
Leprazending is een internationale christelijke organisatie die samenwerkt met diverse organisaties om lepra te bestrijden. Leprazending strijdt tegen lepra op een professionele manier, waarbij veel aandacht is voor de individuele patiënt.Vanuit onze gemeente is Erni van Wingerden betrokken bij het werk van Leprazending.

Open Doors
Open Doors heeft als doel om vervolgde en bedreigde christenen te helpen met gebed en verspreiding van bijbels en bijbelstudiematerialen. Open Doors ondersteunt Christenen die vervolgd worden en bemoedigt hen. Open Doors is actief in China, Midden-Oosten, Afrika en Centraal Azie. Help mee om onze medebroeders en zuster te ondersteunen die leiden onder vervolging.

Red een kind
Wij sponsoren een gezin in Rwanda. Wij is de NGK Wageningen maar in het bijzonder de oudste leeftijdsgroep van de Kindernevendienst. Met deze groep onderhouden wij een relatie met een familie in Rwanda via deze organisatie, momenteel met de familie Bayengande. Met onze steun hebben zij hun kinderen scholing kunnen bieden en zijn zij een moestuin begonnen om zo van een gebalanceerde maaltijd te kunnen genieten. Wij als KND ervaren zo concreet hoe het is om een naaste kunnen helpen. We voelen ons verbonden en willen dit collectedoel graag opdragen aan de gemeente.

Stichting Art, Bible, Child (ABC)
Stichting ABC zet zich in voor vertaling, uitgave en verspreiding van o.a. Bijbelboekjes ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ van Kees de Kort. Die zijn al in meer dan 90 talen wereldwijd verschenen (gebundeld in de ‘Kijkbijbel’). ABC richt zich vooral op kinderen in moeilijke omstandigheden, bijv. in Oost-Europa en derdewereldlanden. De stichting is in 1986 opgericht door zr. De Stigter-Janse (overleden in 2017), en wordt nu voortgezet door enkele andere gemeenteleden.
https://artbiblechild.org/

Stichting Badeloch Fonds
Veel jongeren in ontwikkelingslanden krijgen nauwelijks enige opleiding omdat hun familie dat niet kan betalen. Al meer dan 30 jaar sponsort het Badeloch Fonds jaarlijks zo’n 20-30 talentvolle maar kansarme jongeren (b.v.k. meisjes) in landen als Bangladesh, Tsjaad en de Dominicaanse Republiek die na de basisschool door willen leren. Contactpersonen ter plaatse geven begeleiding en zorgen dat het geld alleen aan onderwijs besteed wordt. Het Badeloch Fonds is volledig afhankelijk van giften en vrijwilligers. Onze gemeenteleden Johan en Heleen Velema (mede-oprichter en secretariaat) en Egbert Kanis (voorzitter) zetten zich al jarenlang in voor dit Fonds.
https://www.badelochfonds.nl

Stichting INTARA
Vanuit Nederland wordt een lokale stichting die onderwijs wil bevorderen ondersteund. In de eerste jaren was het echt het starten van schooltjes waarbij vanuit Nederland bijgedragen werd in de kosten. De onderwijzer wordt betaald vanuit de overheid en de ouders dragen bij via oudercommissies en hulp bij de bouw van de schooltjes. Helaas is deze vorm ondersteuning de laatste jaren niet meer mogelijk. Door toegenomen geweld zijn de bewoners gevlucht van het onveilige platteland naar grotere plaatsen. Nu richt de ondersteuning zich op onderwijs aan vluchtelingenkinderen en kinderen die nog niet naar school zijn geweest. Ook wordt er ondersteund door geld te geven voor maaltijden want er is sprake van voedselschaarste. Gemeentelid Gerrit van Vliet is betrokken bij deze stichting.
https://sites.google.com/site/stichtingintara

Stichting Present
Stichting Present Wageningen wil een brug slaan tussen groepen mensen die bereid zijn hun talenten in te zetten voor een ander en mensen die bij deze hulp gebaat zijn. Dit kan d.m.v. klus- schoonmaak- verhuis- of sociale projecten. Op de brug die Present slaat vinden prachtige ontmoetingen plaats. We hopen zo te bouwen aan een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien.

Stichting Woord en Daad
Stichting Woord en Daad is een christelijke ontwikkelingsorganisatie die als missie heeft het bestrijden van armoede wereldwijd, door samenwerking met en versterking van lokale ontwikkelingsorganisaties. De koffie na de dienst is eerlijke koffie die door Woord en Daad wordt geleverd.

Terre des Hommes
Terre des Hommes draagt bij aan vermindering van uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Ze willen voorkomen dat kinderen worden uitgebuit, halen kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgen dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. Terre des Hommes steunt in vier werelddelen ruim 220 projecten in zeventien landen die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door lokale projectpartners. De projecten sluiten dus nauw aan bij de problemen van de lokale bevolking. Meijke Booij heeft zich jarenlang actief ingezet voor Terre des Hommes.

Vluchteling Onder Dak
Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief. De stichting is in 1999 opgericht door kerkelijke- en maatschappelijke organisaties en particulieren uit Wageningen en omgeving, uit het reeds langer bestaande platform Vluchteling Onder Dak. Het platform is ontstaan op initiatief van een aantal particulieren en kreeg al snel ondersteuning van kerkelijke- en maatschappelijke organisaties uit Wageningen en omgeving. Stichting Vluchteling Onder Dak biedt praktische, emotionele en juridische hulp aan afgewezen asielzoekers. Voor zover mogelijk en noodzakelijk verstrekken ze onderdak en leefgeld.

VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vanuit onze gemeente is Marije Struijk bij het Utrechtse ex-ama team van VluchtelingenWerk betrokken. De collecte is bestemd voor hulp aan alleenstaande jongvolwassen asielzoekers die nog geen verblijfsstatus in Nederland hebben en door het ex-ama team geholpen worden bij hun juridische procedure. De opbrengst wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verstrekken van leefgeld, vertalen van noodzakelijke documenten of medische hulp.

Voedselbank Wageningen
De Voedselbank Neder-Veluwe e.o. wil enerzijds een bijdrage leveren aan de verlichting van (verborgen) armoede en anderzijds wil zij verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede producten in te zamelen en wekelijks voedselpakketten uit te delen aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven. Bij ons werk maken wij geen onderscheid naar geloof, huidskleur, nationaliteit of leeftijd.

Wilde Ganzen
Wilde Ganzen bestrijdt armoede op een unieke manier. Ze steunen jaarlijks ongeveer 300 ontwikkelingsprojecten die zijn opgezet door mensen ter plekke samen met bevlogen Nederlanders. Met geld, advies en netwerken helpt Wilde Ganzen deze aanpakkers om hun wereld beter te maken. Dat klinkt heel groot, maar begint heel klein. Want echte verandering begint van onderop. Daarom is hun motto: klein project, groot verschil. Daarnaast werkt Wilde Ganzen aan een blijvend effect. Ze trainen kleine ontwikkelingsorganisaties in arme landen om op eigen benen te staan. Door een eigen achterban te creëren, door zelf ter plekke fondsen te werven en door succesvol te lobbyen bij de eigen overheid wordt hun werk echt duurzaam en zijn deze organisaties minder afhankelijk van buitenlandse hulp. Kees de Jong is werkzaam voor Wilde Ganzen.

Woonwerkplaats de Kleine Wereld
Stichting Woonwerkplaats De Kleine Wereld realiseert in een oud schoolgebouwtje in de Nude zes wooneenheden voor en door statushouders. Dit geeft hen een springplank naar werk, wonen en sociale integratie. Diverse van onze gemeenteleden zijn actief in dit project. Meer info op www.stichtingdekleinewereld.nl.De opbrengst van de collecte wordt o.a. gebruikt voor inrichting en exploitatie van de gezamenlijke ruimte en tuin, en voor nieuwe initiatieven samen met wijkbewoners. Je kunt ook rechtstreeks doneren op IBAN NL 58 TRIO 0379 2421 25 tnv Stichting De Kleine Wereld. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Pieter Roza, Jaap Huibers of Gerhard Zielhuis

Youth for Christ
Youth for Christ is een missionaire beweging van jongeren en jongerenwerkers en met diverse activiteiten en jongerencentra in heel Nederland vertegenwoordigd. Met zestien jongerencentra bereiken ze dagelijks duizenden jongeren. Daarnaast ondersteunen ze ruim 60 vrijwilligersinitiatieven (LifeSpots) door het hele land.

ZOA
ZOA-Vluchtelingenzorg is een christelijke organisatie die hulpverleend aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Deze hulp strekt zich uit van acute noodhulp zoals voedselverstrekking, medische zorg en het uitdelen van tenten en dekens tot en met rehabilitatie- en re-integratieprojecten.